Ringen Rehabiliteringssenter AS

Beskrivelse av avtale for spesialisert rehabilitering Helse Sør- Øst

Beskrivelse av delytelse I

Delytelse I 1.2: Lungesykdommer, unge voksne 18-30 år, kartleggings- og vurderingstilbud - døgntilbud

Delytelse I 1.3: Lungesykdommer, unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år, individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud  

Delytelse I 1.4: Lungesykdommer, unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år, individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud  

Delytelse I 1.6: Lungesykdommer, unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år, gruppebasert tilbud - døgntilbud  

Delytelse I 1.2: Lungesykdommer, unge voksne 18-30 år, kartleggings- og vurderingstilbud - døgntilbud

 

Målgruppe/

pasientgruppe

a) Diagnosegruppe/tilstand

Pasienter med lungesykdommer. Følgetilstander ved kronisk obstruktiv lungesykdom.

b) Livsfase/aldersgruppe

Unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år

c) Når i sykdoms-/rehabiliteringsforløpet

Kartlegging og vurderingsopphold ved Ringen er et målrettet og tidsavgrenset tilbud. Et kartleggings og vurderingsopphold strekker seg over 5 dager. Hensikten med tilbudet er at pasienten skal bli vurdert av det tverrfaglige teamet ved Ringen som er en del av spesialisthelsetjenesten. Målet med oppholdet er rett pasient, på rett nivå til rett tid. Det tverrfaglige teamet skal vurdere rehabiliteringsbehov, graden av rehabiliteringsbehov og om rehabiliteringen bør skje i kommunen eller i spesialisthelsetjenesten for at pasienten skal kunne bli optimalt rehabilitert i forhold til mål og behov.

d) Hjelpebehov/funksjonsnivå

Pasientene kan få bistand til enklere påkledning, inn/ut av seng, til dusjing, medisinering, etc. Det forutsettes likevel at du er mest mulig selvhjulpen, som selv å kunne gå på toalettet, komme deg til og fra spisesal, samt å kunne spise/drikke selv.

 

Ytelsen leveres som

a) Døgn,- dag,- kartlegging,- og vurderingsopphold

Døgn, kartlegging – og vurderingsopphold

b) Individuelt/gruppebasert

Individuelt.

Tilbudet er individuelt tilpasset, hvor deler av det faglige tilbudet utføres som gruppetilbud.

 

Kortfattet beskrivelse av ytelsen/tilbudet til målgruppen

Mål:

Hovedmål ved rehabilitering av pasienter med kols er;

Redusere symptomer

Bedre livskvalitet

Øke fysisk og emosjonell deltagelse i daglige aktiviteter


Tilbud:

a) Delytelsens metode og struktur

Kartlegging og vurdering utføres av et tverrfaglig team bestående av lege, fysioterapeut, sykepleier, ergoterapeut og sosionom. Under et kartleggings og vurderingsopphold skal det kartlegges hvilke ressurser og begrensninger pasienten opplever både fysisk, kognitiv og sosialt. Tverrfaglig team benytter fagspesifikk og ufagspesifikke kartleggingsverktøy og metode som er godt egnet for kartlegging og vurdering av pasienter med lungesykdommer.

Det tverrfaglige teamet skal vurdere og gi råd om hvilke nødvendige tiltak som kan bedre funksjonsevnen og deltagelse innenfor livsarenaer som hjem, bolig, opplæring, yrkesdeltagelse og fritid.

Rehabilitering av pasienter som i større grad skal være kommunens ansvar videre skal motta hovedtyngden av rehabiliteringen i sin hjemkommune.

Epikrisen fra Ringen vil inneholde en plan for videre oppfølging, denne vil være utarbeidet i samråd med pasient og aktuelle aktører i kommunen.

b) Ernæring og kosthold

Du får 4 måltider hver dag med god og allsidig mat tilpasset nasjonale retningslinjer for kosthold ved behov. Vi tilbereder individuelle dietter foreskrevet av lege

c) Resultat og brukererfaringer

Vi legger til rette for at pasienter og pårørende kan komme med konkrete tilbakemeldinger underveis i oppholdet. På konkrete tilbakemeldinger og forslag benytter vi PUKK – syklusen for å komme frem til en endring som blir standardisert. Alle pasientene blir oppfordret til å svare på vår brukerundersøkelse som er utarbeidet av Rambøll. Dette er en felles brukerundersøkelse som alle private rehabiliteringssentre anvender.

Vi har gode rutiner for oppfølging av svarene. Brukerundersøkelsen blir gjennomgått som et fast punkt på agendaen i møtene med brukerutvalget, kvalitetsutvalget og ledelsens gjennomgang. På de områdene hvor vi scorer dårlig benytter vi PUKK – syklusen for å komme frem til en endring som blir standardisert.

Det gjennomføres også evalueringssamtaler med grupper av pasienter og eventuelt pårørende før avreise Dette blir da ikke en anonym tilbakemelding, men vi ser at denne dialogen er av stor nytteverdi for oss.

Pasientene/ pårørende blir her oppfordret til å komme med forslag til forbedring, endring, nye tilbud, osv.

Forbedringsforslagene blir meldt til

Kvalitetsutvalget, som prioriterer hvilke områder vi bør forbedre. Vi benytter også PUKK – syklusen i dette forbedringsarbeidet.

d) Bemanning (for døgnopphold)

Hver ukedag har vi lege, sykepleiere, psykiatrisk sykepleier, hjelpepleier, fysioterapeuter, ergoterapeuter, idrettspedagog, klinisk ernæringsfysiolog og aktivitør.

Vi har sykepleier på vakt både, dag, kveld og natt. I tillegg til en våken nattvakt har vi også hvilende nattvakt. Det samme gjelder på helg.

Lørdager har vi en fysioterapeut som er her på dagtid.

e) Samarbeid/samhandling med andre aktører forut for inntak, under og etter forløpet samt ambulant virksomhet

Kontakt og planlegging med henvisende instans:

Ringen skal bistå når henvisende instans ringer for råd og veiledning om vårt rehabiliteringstilbud.

Henvisning direkte fra sykehus kan skje via telefon.

For å vurdere pasienten benytter inntaksteam en sjekkliste for å forsikre seg om at de har den informasjonen de trenger for å kunne gi pasienten et tilbud om rehabiliteringsopphold. Har inntaksteamet all den informasjonen de trenger, fatter de et vedtak.

Umiddelbart etter vedtak får sykehuset tidspunkt for opphold.

Inntaksteam og henvisende instans, eventuelt pasienten selv, planlegger videre når pasienten skal ankomme.

Hvis pasienten blir henvist av fastleger, manuellterapeuter, kiropraktorer og privatpraktiserende spesialister mottar Ringen henvisningen via RKE som er beskrevet med vurderingskompetanse.

Ved mangelfulle henvisninger etterspørres og innhentes utfyllende opplysninger så raskt som mulig fra henvisende instans.

Henvisende instans sendes samtidig skriftlig bekreftelse på mottatt henvisning samt Ringens vedtak.

Ringen tilbyr også ambulant tjeneste til denne delytelsen, hvor hensikten er kartlegging og vurdering før tilbud om rehabiliteringsplass ved Ringen. Ambulant tjeneste kan ytes nær pasientens hjemsted og i samarbeid med lokalt hjelpeapparat.

Tjenesten kan også gjennomføres ved bruk av video og telekonferanseutstyr som avstandskompenserende metode. (jfr. Forskrift for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 15).

Inntaksteam og henvisende instans, eventuelt pasienten selv, planlegger videre når pasienten skal

ankomme.

Kontakt og planlegging med oppfølgende instans:

Dette krever en god samhandling med aktører i pasienten sitt nærmiljø.

Tverrfaglig team drøfter sammen med pasienten hvilke eventuelle samhandlingspartnere som skal kontaktes og hvilken type kontakt som vil være hensiktsmessig.

Primærkontakt eller annen aktuell fagperson kontakter relevante samarbeidspartnere etter målsamtale.

Aktuelle samhandlingspartnere kan være arbeidsgiver, bedriftshelsetjeneste, fastlege, NAV, psykolog, kommunale behandlere og terapeuter.

Det etterstrebes godt og effektivt samarbeid rundt pasientens totale situasjon.

I de tilfeller hvor pasienten har oppnevnt en IP-koordinator er tidlig kommunikasjon med koordinator viktig.

Ringen tilbyr også ambulant tjeneste til denne

delytelsen.

Ambulant tjeneste kan ytes nær pasientens hjemsted og i samarbeid med lokalt hjelpeapparat

Tjenesten kan også gjennomføres ved bruk av video og telekonferanseutstyr som avstandskompenserende metode.

Det vil ved enkelte tilfeller være hensiktsmessig å foreta et hjemmebesøk sammen med pasienten, der aktuelle samarbeidspartnere i kommunen også møter. Hjemmebesøket kan i aktuelle tilfeller kombineres med eller kun foretas på arbeidsplass der pasienten er i arbeid.

I de tilfeller pasienten skal ha videre oppfølging i kommunen, bidrar fagpersoner fra Ringen med veiledning av personell i kommunen.

Der Ringen har igangsatt individuell plan bidrar vi også med veiledning og generelle råd til de ansatte i kommunen.

Ringen vil i tillegg sørge for å etablere et godt samarbeid med sykehusavdelinger, spesielt kreftavdelinger og kreft poliklinikker

Ringen tilbyr pasientene «Epikrise i hånden» ved utskrivelse. Dette er med på å sikre god samhandling.

Samarbeid med de foretaksvise rehabiliteringsavdelingene:

Ringen oppretter kontakt med den foretaksvise rehabiliteringsavdelingen pasienten kommer fra, for å sikre at tilbudene som gis er i samsvar samt sikre sømløse overganger ved overføringer.

Arbeid og utdanning som mål:

Ringen har spesialkompetanse på rehabilitering med arbeid og utdanning som mål ivaretas med følgende fagpersoner; Ergoterapeut med kompetanse på og godkjenning, med rett til å utføre arbeidsplassvurderinger. Dette er en viktig basis i kartleggingen av arbeidsevne på arbeidsplassen, og legger grunnlaget for videre intervensjon for gode individuelle løsninger mot økt arbeidstilstedeværelse.

Kompetanse innbefatter ergonomi, organisatoriske forhold og psykososiale forhold som påvirker arbeidshelsen og deltakelse i arbeidslivet, inkludert arbeidsforhold og arbeidshverdag.

Vi har også ergoterapeut som er sertifisert karriereveileder via NTNU (Profråd karriereverktøy), og kan bistå pasienten i kartlegging og veiledning mot annet arbeid hvis dette er aktuelt/ avgjørende for deltakelse i arbeidslivet.

Sosionom har kompetanse på trygderettigheter og økonomiske forhold spesielt i forbindelse med tilrettelegging av arbeid og veien tilbake til arbeid. Sosionomen gjennomfører gruppeundervisning og individuelle konsultasjoner.

 

Faglig fundament

Institusjonens samlede kompetanse i forhold til målgruppen
Ved Ringen arbeider det lungemedisiner, sykepleiere, psykiatrisk sykepleier, hjelpepleier, fysioterapeuter, ergoterapeut, idrettspedagog, klinisk ernæringsfysiolog, sosionom, psykolog og aktivitør. Disse har kompetanse i forhold til rehabilitering av pasienter med kols.

Ringen ivaretar pasienter med tilleggsproblematikk innen rus/psykiatri med våre fagpersoner i tverrfaglige team som er utdannet innen kognitiv terapi. Denne behandlingsmetoden er godt dokumentert i forhold til mestring av rus og psykiske problemer.

Ringen har i tillegg til dette samarbeidsavtale med en psykolog som deltar i det tverrfaglige teamet og som har erfaring med konsultasjon, rådgivning, veiledning, utredning og behandling av psykiske plager og lidelser.

Vår psykiatriske sykepleier har kompetanse fra allmennpsykiatrien, samt erfaring fra krise- og mestringsarbeid og er i tillegg videreutdannet innen kognitiv terapi.

 

Lokasjon

Ringen ligger i Moelv som har en sentralbeliggenhet midt i Mjøsområdet med enkel tilgang til E6 og jernbane, samt nærhet til Gardermoen og Oslo.

Avstanden fra Oslo er 160 km, fra Hamar 35 km, fra Lillehammer 30 km og fra Gjøvik 25 km.

 

Varighet

Anslagsvis forventet oppholdslengde for målgruppen
5 dager

 

Eventuelle tilleggsmerknader

 

Delytelse I 1.3: Lungesykdommer, unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år, individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud  

   

Målgruppe/

pasientgruppe

a) Diagnosegruppe/tilstand

Følgetilstander ved kronisk obstruktiv lungesykdom

b) Livsfase/aldersgruppe

Unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år

c) Når i sykdoms-/rehabiliteringsforløpet

Ringen tilbyr dagrehabilitering til pasienter som trenger rehabilitering, hvor lærings- og mestringsstrategier er viktig for økt kunnskap om egen sykdom og hvordan leve med den i hverdagen. Tilbudet er individuelt tilpasset, hvor deler av det faglige tilbudet utføres som gruppetilbud. Dette gjelder pasienter som hovedsaklig kommer rett fra sykehus.

d) Hjelpebehov/funksjonsnivå

Pasientene kan få bistand til enklere påkledning, inn/ut av seng, til dusjing, medisinering, etc. Det forutsettes likevel at du er mest mulig selvhjulpen, som selv å kunne gå på toalettet, komme deg til og fra spisesal, samt å kunne spise/drikke selv.

 
   

Ytelsen leveres som

a) Døgn,- dag,- kartlegging,- og vurderingsopphold

Dag

b) Individuelt/gruppebasert

Individuelt, Tilbudet er individuelt tilpasset, hvor deler av det faglige tilbudet utføres som gruppetilbud.

 
   

Kortfattet beskrivelse av ytelsen/tilbudet til målgruppen

Mål:

Hovedmål ved rehabilitering av pasienter med kols er;

Redusere symptomer

Bedre livskvalitet

Øke fysisk og emosjonell deltagelse i daglige aktiviteter


Tilbud:

a) Delytelsens metode og struktur

Rehabiliteringsprosessen starter med en innkomstsamtale med sykepleier. Deretter gjennomfører det tverrfaglige teamet ulike tester for å kartlegge, vurdere og registrere pasientens funksjonsevne.

På bakgrunn av kartleggingen vil teamet sammen med pasienten sette opp individuell rehabiliteringsplan som vil følge pasienten gjennom hele oppholdet på Ringen. Her vil mål og tiltak for pasientens opphold skrives ned, og dette danner grunnlaget for pasientens rehabilitering.

Hver pasient får sin egen primærkontakt som sørger for nødvendig oppfølging av pasienten og sikrer samordning av tjenestetilbudet i forbindelse med oppholdet.

Det blir gjennomført evalueringssamtaler underveis og sluttevaluering ved oppholdets slutt. Da går man også igjennom epikrisen, som er en sammenfatning av journalopplysninger. Det er et dokument som sendes fastlege og/eller samarbeidende helsepersonell som trenger opplysninger for å kunne gi videre forsvarlig helsehjelp.

Tilbudet gjelder pasienter med opptil 1 time kjøretid fra Ringen. Dette omfatter følgende kommuner: Elverum, Løten, Stange, Hamar, Ringsaker, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land, Nordre Land, Gjøvik, Lillehammer, Øyer, Gausdal og Ringebu.

Anslagsvis varighet per dag: 5 timer per døgn mellom klokka 0900 til 1500, inkludert hviletid med tilgang til ”stillerom”.

b) Ernæring og kosthold

Du får 4 måltider hver dag med god og allsidig mat tilpasset nasjonale retningslinjer for kosthold ved behov. Vi tilbereder individuelle dietter foreskrevet av lege

c) Resultat og brukererfaringer

Vi legger til rette for at pasienter og pårørende kan komme med konkrete tilbakemeldinger underveis i oppholdet. På konkrete tilbakemeldinger og forslag benytter vi PUKK – syklusen for å komme frem til en endring som blir standardisert. Alle pasientene blir oppfordret til å svare på vår brukerundersøkelse som er utarbeidet av Rambøll. Dette er en felles brukerundersøkelse som alle private rehabiliteringssentre anvender.

Vi har gode rutiner for oppfølging av svarene. Brukerundersøkelsen blir gjennomgått som et fast punkt på agendaen i møtene med brukerutvalget, kvalitetsutvalget og ledelsens gjennomgang. På de områdene hvor vi scorer dårlig benytter vi PUKK – syklusen for å komme frem til en endring som blir standardisert.

Det gjennomføres også evalueringssamtaler med grupper av pasienter og eventuelt pårørende før avreise Dette blir da ikke en anonym tilbakemelding, men vi ser at denne dialogen er av stor nytteverdi for oss.

Pasientene/ pårørende blir her oppfordret til å komme med forslag til forbedring, endring, nye tilbud, osv.

Forbedringsforslagene blir meldt til

Kvalitetsutvalget, som prioriterer hvilke områder vi bør forbedre. Vi benytter også PUKK – syklusen i dette forbedringsarbeidet.

d) Bemanning (for døgnopphold)

Hver ukedag har vi lege, sykepleiere, psykiatrisk sykepleier, hjelpepleier, fysioterapeuter, ergoterapeuter, idrettspedagog, klinisk ernæringsfysiolog og aktivitør.

Vi har sykepleier på vakt både, dag, kveld og natt. I tillegg til en våken nattvakt har vi også hvilende nattvakt. Det samme gjelder på helg.

Lørdager har vi en fysioterapeut som er her på dagtid.

e) Samarbeid/samhandling med andre aktører forut for inntak, under og etter forløpet samt ambulant virksomhet

Kontakt og planlegging med henvisende instans:

Ringen skal bistå når henvisende instans ringer for råd og veiledning om vårt rehabiliteringstilbud.

Henvisning direkte fra sykehus kan skje via telefon.

For å vurdere pasienten benytter inntaksteam en sjekkliste for å forsikre seg om at de har den informasjonen de trenger for å kunne gi pasienten et tilbud om rehabiliteringsopphold. Har inntaksteamet all den informasjonen de trenger, fatter de et vedtak.

Umiddelbart etter vedtak får sykehuset tidspunkt for opphold.

Inntaksteam og henvisende instans, eventuelt pasienten selv, planlegger videre når pasienten skal ankomme.

Hvis pasienten blir henvist av fastleger, manuellterapeuter, kiropraktorer og privatpraktiserende spesialister mottar Ringen henvisningen via RKE som er beskrevet med vurderingskompetanse.

Ved mangelfulle henvisninger etterspørres og innhentes utfyllende opplysninger så raskt som mulig fra henvisende instans.

Henvisende instans sendes samtidig skriftlig bekreftelse på mottatt henvisning samt Ringens vedtak.

Ringen tilbyr også ambulant tjeneste til denne delytelsen, hvor hensikten er kartlegging og vurdering før tilbud om rehabiliteringsplass ved Ringen. Ambulant tjeneste kan ytes nær pasientens hjemsted og i samarbeid med lokalt hjelpeapparat.

Tjenesten kan også gjennomføres ved bruk av video og telekonferanseutstyr som avstandskompenserende metode. (jfr. Forskrift for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 15).

Inntaksteam og henvisende instans, eventuelt pasienten selv, planlegger videre når pasienten skal

ankomme.

Kontakt og planlegging med oppfølgende instans:

Dette krever en god samhandling med aktører i pasienten sitt nærmiljø.

Tverrfaglig team drøfter sammen med pasienten hvilke eventuelle samhandlingspartnere som skal kontaktes og hvilken type kontakt som vil være hensiktsmessig.

Primærkontakt eller annen aktuell fagperson kontakter relevante samarbeidspartnere etter målsamtale.

Aktuelle samhandlingspartnere kan være arbeidsgiver, bedriftshelsetjeneste, fastlege, NAV, psykolog, kommunale behandlere og terapeuter.

Det etterstrebes godt og effektivt samarbeid rundt pasientens totale situasjon.

I de tilfeller hvor pasienten har oppnevnt en IP-koordinator er tidlig kommunikasjon med koordinator viktig.

Ringen tilbyr også ambulant tjeneste til denne

delytelsen.

Ambulant tjeneste kan ytes nær pasientens hjemsted og i samarbeid med lokalt hjelpeapparat

Tjenesten kan også gjennomføres ved bruk av video og telekonferanseutstyr som avstandskompenserende metode.

Det vil ved enkelte tilfeller være hensiktsmessig å foreta et hjemmebesøk sammen med pasienten, der aktuelle samarbeidspartnere i kommunen også møter. Hjemmebesøket kan i aktuelle tilfeller kombineres med eller kun foretas på arbeidsplass der pasienten er i arbeid.

I de tilfeller pasienten skal ha videre oppfølging i kommunen, bidrar fagpersoner fra Ringen med veiledning av personell i kommunen.

Der Ringen har igangsatt individuell plan bidrar vi også med veiledning og generelle råd til de ansatte i kommunen.

Ringen vil i tillegg sørge for å etablere et godt samarbeid med sykehusavdelinger, spesielt kreftavdelinger og kreft poliklinikker

Ringen tilbyr pasientene «Epikrise i hånden» ved utskrivelse. Dette er med på å sikre god samhandling.

Samarbeid med de foretaksvise rehabiliteringsavdelingene:

Ringen oppretter kontakt med den foretaksvise rehabiliteringsavdelingen pasienten kommer fra, for å sikre at tilbudene som gis er i samsvar samt sikre sømløse overganger ved overføringer.

Arbeid og utdanning som mål:

Ringen har spesialkompetanse på rehabilitering med arbeid og utdanning som mål ivaretas med følgende fagpersoner; Ergoterapeut med kompetanse på og godkjenning, med rett til å utføre arbeidsplassvurderinger. Dette er en viktig basis i kartleggingen av arbeidsevne på arbeidsplassen, og legger grunnlaget for videre intervensjon for gode individuelle løsninger mot økt arbeidstilstedeværelse.

Kompetanse innbefatter ergonomi, organisatoriske forhold og psykososiale forhold som påvirker arbeidshelsen og deltakelse i arbeidslivet, inkludert arbeidsforhold og arbeidshverdag.

Vi har også ergoterapeut som er sertifisert karriereveileder via NTNU (Profråd karriereverktøy), og kan bistå pasienten i kartlegging og veiledning mot annet arbeid hvis dette er aktuelt/ avgjørende for deltakelse i arbeidslivet.

Sosionom har kompetanse på trygderettigheter og økonomiske forhold spesielt i forbindelse med tilrettelegging av arbeid og veien tilbake til arbeid. Sosionomen gjennomfører gruppeundervisning og individuelle konsultasjoner.

Ergoterapeut og fysioterapeut har kompetanse fra arbeidsrettet rehabilitering innenfor «Raskere tilbake» og bedriftshelsetjeneste, med god kjennskap til arbeidslivets organisering, NAV og rehabilitering med arbeid som mål.

Alle ansatte ved Ringen jobber målrettet med rehabilitering med fokus på pasientens mål. Dette inkluderer hele livssituasjonen, deriblant arbeid og utdanning.

 
   

Faglig fundament

Institusjonens samlede kompetanse i forhold til målgruppen
Ved Ringen arbeider det lungemedisiner, sykepleiere, psykiatrisk sykepleier, hjelpepleier, fysioterapeuter, ergoterapeut, idrettspedagog, klinisk ernæringsfysiolog, psykolog, sosionom og aktivitør. Disse har kompetanse i forhold til rehabilitering av pasienter med kols.

Ringen ivaretar pasienter med tilleggsproblematikk innen rus/psykiatri med våre fagpersoner i tverrfaglige team som er utdannet innen kognitiv terapi. Denne behandlingsmetoden er godt dokumentert i forhold til mestring av rus og psykiske problemer.

Ringen har i tillegg til dette samarbeidsavtale med en psykolog som deltar i det tverrfaglige teamet og som har erfaring med konsultasjon, rådgivning, veiledning, utredning og behandling av psykiske plager og lidelser.

Vår psykiatriske sykepleier har kompetanse fra allmennpsykiatrien, samt erfaring fra krise- og mestringsarbeid og er i tillegg videreutdannet innen kognitiv terapi.

   

Lokasjon

Ringen ligger i Moelv som har en sentralbeliggenhet midt i Mjøsområdet med enkel tilgang til E6 og jernbane, samt nærhet til Gardermoen og Oslo.

Avstanden fra Oslo er 160 km, fra Hamar 35 km, fra Lillehammer 30 km og fra Gjøvik 25 km.

 
   

Varighet

Anslagsvis forventet oppholdslengde for målgruppen
3 dager per uke over 4 uker, med mulighet for forlengelse ved behov.

 
   

Delytelse I 1.4: Lungesykdommer, unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år, individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud  

 

Målgruppe/

pasientgruppe

a) Diagnosegruppe/tilstand

Følgetilstander ved kronisk obstruktiv lungesykdom

b) Livsfase/aldersgruppe

Unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år

c) Når i sykdoms-/rehabiliteringsforløpet

Døgnopphold er for pasienter som behøver miljøforandring og/ eller for pasienter med kompliserte og tyngre helseplager som er til vesentlig hinder for deltagelse sosialt, i arbeidslivet og i samfunnet generelt. Tilbudet er individuelt tilpasset, hvor deler av det faglige tilbudet kan utføres som gruppetilbud. Tilbudet er hovedsaklig rettet mot pasienter som kommer direkte fra sykehus.

d) Hjelpebehov/funksjonsnivå

Pasientene kan få bistand til enklere påkledning, inn/ut av seng, til dusjing, medisinering, etc. Det forutsettes likevel at du er mest mulig selvhjulpen, som selv å kunne gå på toalettet, komme deg til og fra spisesal, samt å kunne spise/drikke selv.

 

Ytelsen leveres som

a) Døgn,- dag,- kartlegging,- og vurderingsopphold

Døgn

b) Individuelt/gruppebasert

Individuelt

 

Kortfattet beskrivelse av ytelsen/tilbudet til målgruppen

Mål:

Hovedmål ved rehabilitering av pasienter med kols er;

Redusere symptomer

Bedre livskvalitet

Øke fysisk og emosjonell deltagelse i daglige aktiviteter


Tilbud:

a) Delytelsens metode og struktur

Rehabiliteringsprosessen starter med en innkomstsamtale med sykepleier. Deretter gjennomfører det tverrfaglige teamet ulike tester for å kartlegge, vurdere og registrere pasientens funksjonsevne.

På bakgrunn av kartleggingen vil teamet sammen med pasienten sette opp individuell rehabiliteringsplan som vil følge pasienten gjennom hele oppholdet på Ringen. Her vil mål og tiltak for pasientens opphold skrives ned, og dette danner grunnlaget for pasientens rehabilitering.

Hver pasient får sin egen primærkontakt som sørge for nødvendig oppfølging av pasienten og sikrer samordning av tjenestetilbudet i forbindelse med oppholdet.

Det blir gjennomført evalueringssamtaler underveis og sluttevaluering ved oppholdets slutt. Da går man også igjennom epikrisen, som er en sammenfatning av journalopplysninger. Det er et dokument som sendes fastlege og/eller samarbeidende helsepersonell som trenger opplysninger for å kunne gi videre forsvarlig helsehjelp.

Anslagsvis varighet per døgn:

Individuelt opphold døgn: 7,5 timer – 13 timer

Dette inkluderer alt tilbud, fra ADL morgenstell til egentrening på ettermiddag og underholdning på kvelden i ukedagene. På helg er det frivillig tilbud med aktivitet/ trening opp til 5 timer, med unntak av pårørendehelg, der det er lengre program.

b) Ernæring og kosthold

Du får 4 måltider hver dag med god og allsidig mat tilpasset nasjonale retningslinjer for kosthold ved behov. Vi tilbereder individuelle dietter foreskrevet av lege

c) Resultat og brukererfaringer

Vi legger til rette for at pasienter og pårørende kan komme med konkrete tilbakemeldinger underveis i oppholdet. På konkrete tilbakemeldinger og forslag benytter vi PUKK – syklusen for å komme frem til en endring som blir standardisert. Alle pasientene blir oppfordret til å svare på vår brukerundersøkelse som er utarbeidet av Rambøll. Dette er en felles brukerundersøkelse som alle private rehabiliteringssentre anvender.

Vi har gode rutiner for oppfølging av svarene. Brukerundersøkelsen blir gjennomgått som et fast punkt på agendaen i møtene med brukerutvalget, kvalitetsutvalget og ledelsens gjennomgang. På de områdene hvor vi scorer dårlig benytter vi PUKK – syklusen for å komme frem til en endring som blir standardisert.

Det gjennomføres også evalueringssamtaler med grupper av pasienter og eventuelt pårørende før avreise Dette blir da ikke en anonym tilbakemelding, men vi ser at denne dialogen er av stor nytteverdi for oss.

Pasientene/ pårørende blir her oppfordret til å komme med forslag til forbedring, endring, nye tilbud, osv.

Forbedringsforslagene blir meldt til

Kvalitetsutvalget, som prioriterer hvilke områder vi bør forbedre. Vi benytter også PUKK – syklusen i dette forbedringsarbeidet.

d) Bemanning (for døgnopphold)

Hver ukedag har vi lege, sykepleiere, psykiatrisk sykepleier, hjelpepleier, fysioterapeuter, ergoterapeuter, idrettspedagog, klinisk ernæringsfysiolog og aktivitør.

Vi har sykepleier på vakt både, dag, kveld og natt. I tillegg til en våken nattvakt har vi også hvilende nattvakt. Det samme gjelder på helg.

Lørdager har vi en fysioterapeut som er her på dagtid.

e) Samarbeid/samhandling med andre aktører forut for inntak, under og etter forløpet samt ambulant virksomhet

Kontakt og planlegging med henvisende instans:

Ringen skal bistå når henvisende instans ringer for råd og veiledning om vårt rehabiliteringstilbud.

Henvisning direkte fra sykehus kan skje via telefon.

For å vurdere pasienten benytter inntaksteam en sjekkliste for å forsikre seg om at de har den informasjonen de trenger for å kunne gi pasienten et tilbud om rehabiliteringsopphold. Har inntaksteamet all den informasjonen de trenger, fatter de et vedtak.

Umiddelbart etter vedtak får sykehuset tidspunkt for opphold.

Inntaksteam og henvisende instans, eventuelt pasienten selv, planlegger videre når pasienten skal ankomme.

Hvis pasienten blir henvist av fastleger, manuellterapeuter, kiropraktorer og privatpraktiserende spesialister mottar Ringen henvisningen via RKE som er beskrevet med vurderingskompetanse.

Ved mangelfulle henvisninger etterspørres og innhentes utfyllende opplysninger så raskt som mulig fra henvisende instans.

Henvisende instans sendes samtidig skriftlig bekreftelse på mottatt henvisning samt Ringens vedtak.

Ringen tilbyr også ambulant tjeneste til denne delytelsen, hvor hensikten er kartlegging og vurdering før tilbud om rehabiliteringsplass ved Ringen. Ambulant tjeneste kan ytes nær pasientens hjemsted og i samarbeid med lokalt hjelpeapparat.

Tjenesten kan også gjennomføres ved bruk av video og telekonferanseutstyr som avstandskompenserende metode. (jfr. Forskrift for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 15).

Inntaksteam og henvisende instans, eventuelt pasienten selv, planlegger videre når pasienten skal

ankomme.

Kontakt og planlegging med oppfølgende instans:

Dette krever en god samhandling med aktører i pasienten sitt nærmiljø.

Tverrfaglig team drøfter sammen med pasienten hvilke eventuelle samhandlingspartnere som skal kontaktes og hvilken type kontakt som vil være hensiktsmessig.

Primærkontakt eller annen aktuell fagperson kontakter relevante samarbeidspartnere etter målsamtale.

Aktuelle samhandlingspartnere kan være arbeidsgiver, bedriftshelsetjeneste, fastlege, NAV, psykolog, kommunale behandlere og terapeuter.

Det etterstrebes godt og effektivt samarbeid rundt pasientens totale situasjon.

I de tilfeller hvor pasienten har oppnevnt en IP-koordinator er tidlig kommunikasjon med koordinator viktig.

Ringen tilbyr også ambulant tjeneste til denne

delytelsen.

Ambulant tjeneste kan ytes nær pasientens hjemsted og i samarbeid med lokalt hjelpeapparat

Tjenesten kan også gjennomføres ved bruk av video og telekonferanseutstyr som avstandskompenserende metode.

Det vil ved enkelte tilfeller være hensiktsmessig å foreta et hjemmebesøk sammen med pasienten, der aktuelle samarbeidspartnere i kommunen også møter. Hjemmebesøket kan i aktuelle tilfeller kombineres med eller kun foretas på arbeidsplass der pasienten er i arbeid.

I de tilfeller pasienten skal ha videre oppfølging i kommunen, bidrar fagpersoner fra Ringen med veiledning av personell i kommunen.

Der Ringen har igangsatt individuell plan bidrar vi også med veiledning og generelle råd til de ansatte i kommunen.

Ringen vil i tillegg sørge for å etablere et godt samarbeid med sykehusavdelinger, spesielt kreftavdelinger og kreft poliklinikker

Ringen tilbyr pasientene «Epikrise i hånden» ved utskrivelse. Dette er med på å sikre god samhandling.

Samarbeid med de foretaksvise rehabiliteringsavdelingene:

Ringen oppretter kontakt med den foretaksvise rehabiliteringsavdelingen pasienten kommer fra, for å sikre at tilbudene som gis er i samsvar samt sikre sømløse overganger ved overføringer.

Arbeid og utdanning som mål:

Ringen har spesialkompetanse på rehabilitering med arbeid og utdanning som mål ivaretas med følgende fagpersoner; Ergoterapeut med kompetanse på og godkjenning, med rett til å utføre arbeidsplassvurderinger. Dette er en viktig basis i kartleggingen av arbeidsevne på arbeidsplassen, og legger grunnlaget for videre intervensjon for gode individuelle løsninger mot økt arbeidstilstedeværelse.

Kompetanse innbefatter ergonomi, organisatoriske forhold og psykososiale forhold som påvirker arbeidshelsen og deltakelse i arbeidslivet, inkludert arbeidsforhold og arbeidshverdag.

Vi har også ergoterapeut som er sertifisert karriereveileder via NTNU (Profråd karriereverktøy), og kan bistå pasienten i kartlegging og veiledning mot annet arbeid hvis dette er aktuelt/ avgjørende for deltakelse i arbeidslivet.

Sosionom har kompetanse på trygderettigheter og økonomiske forhold spesielt i forbindelse med tilrettelegging av arbeid og veien tilbake til arbeid. Sosionomen gjennomfører gruppeundervisning og individuelle konsultasjoner.

Ergoterapeut og fysioterapeut har kompetanse fra arbeidsrettet rehabilitering innenfor «Raskere tilbake» og bedriftshelsetjeneste, med god kjennskap til arbeidslivets organisering, NAV og rehabilitering med arbeid som mål.

Alle ansatte ved Ringen jobber målrettet med rehabilitering med fokus på pasientens mål. Dette inkluderer hele livssituasjonen, deriblant arbeid og utdanning.

 

Faglig fundament

Institusjonens samlede kompetanse i forhold til målgruppen
Ved Ringen arbeider det lungemedisiner, sykepleiere, psykiatrisk sykepleier, hjelpepleier, fysioterapeuter, ergoterapeut, idrettspedagog, klinisk ernæringsfysiolog, sosionom, psykolog og aktivitør. Disse har kompetanse i forhold til rehabilitering av pasienter med kols.

Ringen ivaretar pasienter med tilleggsproblematikk innen rus/psykiatri med våre fagpersoner i tverrfaglige team som er utdannet innen kognitiv terapi. Denne behandlingsmetoden er godt dokumentert i forhold til mestring av rus og psykiske problemer.

Ringen har i tillegg til dette samarbeidsavtale med en psykolog som deltar i det tverrfaglige teamet og som har erfaring med konsultasjon, rådgivning, veiledning, utredning og behandling av psykiske plager og lidelser.

Vår psykiatriske sykepleier har kompetanse fra allmennpsykiatrien, samt erfaring fra krise- og mestringsarbeid og er i tillegg videreutdannet innen kognitiv terapi.

 

Lokasjon

Ringen ligger i Moelv som har en sentralbeliggenhet midt i Mjøsområdet med enkel tilgang til E6 og jernbane, samt nærhet til Gardermoen og Oslo.

Avstanden fra Oslo er 160 km, fra Hamar 35 km, fra Lillehammer 30 km og fra Gjøvik 25 km.

 

Varighet

Anslagsvis forventet oppholdslengde for målgruppen
3 uker

Oppholdstiden tilpasses individuelle behov og lengden på oppholdet fastsettes etter pasientens mål for oppholdet og faglig begrunnelse.

Ved innleggelse skal det kontaktes koordinerende enhet i kommunen for å planlegge tentativ utskrivningsdato og videreforløp i hjemkommunen.

 

Eventuell tilleggsmerknad

 
     

Delytelse I 1.6: Lungesykdommer, unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år, gruppebasert tilbud - døgntilbud  

 

Målgruppe/

pasientgruppe

a) Diagnosegruppe/tilstand

Følgetilstander ved kronisk obstruktiv lungesykdom

b) Livsfase/aldersgruppe

Unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år

c) Når i sykdoms-/rehabiliteringsforløpet

Gruppetilbudet er spesielt rettet mot de pasientene som trenger intensivt rehabiliteringsopphold, hvor lærings- og mestringsstrategier er viktig for økt kunnskap om egen sykdom for deltagelse sosialt, i arbeidslivet og i samfunnet generelt.

d) Hjelpebehov/funksjonsnivå

Pasientene kan få bistand til enklere påkledning, inn/ut av seng, til dusjing, medisinering, etc. Det forutsettes likevel at du er mest mulig selvhjulpen, som selv å kunne gå på toalettet, komme deg til og fra spisesal, samt å kunne spise/drikke selv.

 

Ytelsen leveres som

a) Døgn,- dag,- kartlegging,- og vurderingsopphold

Døgn

b) Individuelt/gruppebasert

Gruppebasert

 

Kortfattet beskrivelse av ytelsen/tilbudet til målgruppen

Mål:

Hovedmål ved rehabilitering av pasienter med kols er;

Redusere symptomer

Bedre livskvalitet

Øke fysisk og emosjonell deltagelse i daglige aktiviteter


Tilbud:

a) Delytelsens metode og struktur

Rehabiliteringsprosessen starter med en innkomstsamtale med sykepleier. Deretter gjennomfører det tverrfaglige teamet ulike tester for å kartlegge, vurdere og registrere pasientens funksjonsevne.

På bakgrunn av kartleggingen vil teamet sammen med pasienten sette opp individuell rehabiliteringsplan som vil følge pasienten gjennom hele oppholdet på Ringen. Her vil mål og tiltak for pasientens opphold skrives ned, og dette danner grunnlaget for pasientens rehabilitering.

Hver pasient får sin egen primærkontakt som sørge for nødvendig oppfølging av pasienten og sikrer samordning av tjenestetilbudet i forbindelse med oppholdet.

Det blir gjennomført evalueringssamtaler underveis og sluttevaluering ved oppholdets slutt. Da går man også igjennom epikrisen, som er en sammenfatning av journalopplysninger. Det er et dokument som sendes fastlege og/eller samarbeidende helsepersonell som trenger opplysninger for å kunne gi videre forsvarlig helsehjelp.

Anslagsvis varighet per døgn:

Både gruppeopphold og individuelt opphold døgn: 7,5 timer – 13 timer

b) Ernæring og kosthold

Du får 4 måltider hver dag med god og allsidig mat tilpasset nasjonale retningslinjer for kosthold ved behov. Vi tilbereder individuelle dietter foreskrevet av lege

c) Resultat og brukererfaringer

Vi legger til rette for at pasienter og pårørende kan komme med konkrete tilbakemeldinger underveis i oppholdet. På konkrete tilbakemeldinger og forslag benytter vi PUKK – syklusen for å komme frem til en endring som blir standardisert. Alle pasientene blir oppfordret til å svare på vår brukerundersøkelse som er utarbeidet av Rambøll. Dette er en felles brukerundersøkelse som alle private rehabiliteringssentre anvender.

Vi har gode rutiner for oppfølging av svarene. Brukerundersøkelsen blir gjennomgått som et fast punkt på agendaen i møtene med brukerutvalget, kvalitetsutvalget og ledelsens gjennomgang. På de områdene hvor vi scorer dårlig benytter vi PUKK – syklusen for å komme frem til en endring som blir standardisert.

Det gjennomføres også evalueringssamtaler med grupper av pasienter og eventuelt pårørende før avreise Dette blir da ikke en anonym tilbakemelding, men vi ser at denne dialogen er av stor nytteverdi for oss.

Pasientene/ pårørende blir her oppfordret til å komme med forslag til forbedring, endring, nye tilbud, osv.

Forbedringsforslagene blir meldt til

Kvalitetsutvalget, som prioriterer hvilke områder vi bør forbedre. Vi benytter også PUKK – syklusen i dette forbedringsarbeidet.

d) Bemanning (for døgnopphold)

Hver ukedag har vi lege, sykepleiere, psykiatrisk sykepleier, hjelpepleier, fysioterapeuter, ergoterapeut, idrettspedagog, klinisk ernæringsfysiolog og aktivitør.

Vi har sykepleier på vakt både, dag, kveld og natt. I tillegg til en våken nattvakt har vi også hvilende nattvakt. Det samme gjelder på helg.

Lørdager har vi en fysioterapeut som er her på dagtid.

e) Samarbeid/samhandling med andre aktører forut for inntak, under og etter forløpet samt ambulant virksomhet

Kontakt og planlegging med henvisende instans:

Ringen skal bistå når henvisende instans ringer for råd og veiledning om vårt rehabiliteringstilbud.

Henvisning direkte fra sykehus kan skje via telefon.

For å vurdere pasienten benytter inntaksteam en sjekkliste for å forsikre seg om at de har den informasjonen de trenger for å kunne gi pasienten et tilbud om rehabiliteringsopphold. Har inntaksteamet all den informasjonen de trenger, fatter de et vedtak.

Umiddelbart etter vedtak får sykehuset tidspunkt for opphold.

Inntaksteam og henvisende instans, eventuelt pasienten selv, planlegger videre når pasienten skal ankomme.

Hvis pasienten blir henvist av fastleger, manuellterapeuter, kiropraktorer og privatpraktiserende spesialister mottar Ringen henvisningen via RKE som er beskrevet med vurderingskompetanse.

Ved mangelfulle henvisninger etterspørres og innhentes utfyllende opplysninger så raskt som mulig fra henvisende instans.

Henvisende instans sendes samtidig skriftlig bekreftelse på mottatt henvisning samt Ringens vedtak.

Ringen tilbyr også ambulant tjeneste til denne delytelsen, hvor hensikten er kartlegging og vurdering før tilbud om rehabiliteringsplass ved Ringen. Ambulant tjeneste kan ytes nær pasientens hjemsted og i samarbeid med lokalt hjelpeapparat.

Tjenesten kan også gjennomføres ved bruk av video og telekonferanseutstyr som avstandskompenserende metode. (jfr. Forskrift for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 15).

Inntaksteam og henvisende instans, eventuelt pasienten selv, planlegger videre når pasienten skal

ankomme.

Kontakt og planlegging med oppfølgende instans:

Dette krever en god samhandling med aktører i pasienten sitt nærmiljø.

Tverrfaglig team drøfter sammen med pasienten hvilke eventuelle samhandlingspartnere som skal kontaktes og hvilken type kontakt som vil være hensiktsmessig.

Primærkontakt eller annen aktuell fagperson kontakter relevante samarbeidspartnere etter målsamtale.

Aktuelle samhandlingspartnere kan være arbeidsgiver, bedriftshelsetjeneste, fastlege, NAV, psykolog, kommunale behandlere og terapeuter.

Det etterstrebes godt og effektivt samarbeid rundt pasientens totale situasjon.

I de tilfeller hvor pasienten har oppnevnt en IP-koordinator er tidlig kommunikasjon med koordinator viktig.

Ringen tilbyr også ambulant tjeneste til denne

delytelsen.

Ambulant tjeneste kan ytes nær pasientens hjemsted og i samarbeid med lokalt hjelpeapparat

Tjenesten kan også gjennomføres ved bruk av video og telekonferanseutstyr som avstandskompenserende metode.

Det vil ved enkelte tilfeller være hensiktsmessig å foreta et hjemmebesøk sammen med pasienten, der aktuelle samarbeidspartnere i kommunen også møter. Hjemmebesøket kan i aktuelle tilfeller kombineres med eller kun foretas på arbeidsplass der pasienten er i arbeid.

I de tilfeller pasienten skal ha videre oppfølging i kommunen, bidrar fagpersoner fra Ringen med veiledning av personell i kommunen.

Der Ringen har igangsatt individuell plan bidrar vi også med veiledning og generelle råd til de ansatte i kommunen.

Ringen vil i tillegg sørge for å etablere et godt samarbeid med sykehusavdelinger, spesielt kreftavdelinger og kreft poliklinikker

Ringen tilbyr pasientene «Epikrise i hånden» ved utskrivelse. Dette er med på å sikre god samhandling.

Samarbeid med de foretaksvise rehabiliteringsavdelingene:

Ringen oppretter kontakt med den foretaksvise rehabiliteringsavdelingen pasienten kommer fra, for å sikre at tilbudene som gis er i samsvar samt sikre sømløse overganger ved overføringer.

Arbeid og utdanning som mål:

Ringen har spesialkompetanse på rehabilitering med arbeid og utdanning som mål ivaretas med følgende fagpersoner; Ergoterapeut med kompetanse på og godkjenning, med rett til å utføre arbeidsplassvurderinger. Dette er en viktig basis i kartleggingen av arbeidsevne på arbeidsplassen, og legger grunnlaget for videre intervensjon for gode individuelle løsninger mot økt arbeidstilstedeværelse.

Kompetanse innbefatter ergonomi, organisatoriske forhold og psykososiale forhold som påvirker arbeidshelsen og deltakelse i arbeidslivet, inkludert arbeidsforhold og arbeidshverdag.

Vi har også ergoterapeut som er sertifisert karriereveileder via NTNU (Profråd karriereverktøy), og kan bistå pasienten i kartlegging og veiledning mot annet arbeid hvis dette er aktuelt/ avgjørende for deltakelse i arbeidslivet.

Sosionom har kompetanse på trygderettigheter og økonomiske forhold spesielt i forbindelse med tilrettelegging av arbeid og veien tilbake til arbeid. Sosionomen gjennomfører gruppeundervisning og individuelle konsultasjoner.

Ergoterapeut og fysioterapeut har kompetanse fra arbeidsrettet rehabilitering innenfor «Raskere tilbake» og bedriftshelsetjeneste, med god kjennskap til arbeidslivets organisering, NAV og rehabilitering med arbeid som mål.

Alle ansatte ved Ringen jobber målrettet med rehabilitering med fokus på pasientens mål. Dette inkluderer hele livssituasjonen, deriblant arbeid og utdanning.

 

Faglig fundament

Institusjonens samlede kompetanse i forhold til målgruppen
Ved Ringen arbeider det lungemedisiner, sykepleiere, psykiatrisk sykepleier, hjelpepleier, fysioterapeuter, ergoterapeuter, idrettspedagog, klinisk ernæringsfysiolog, psykolog, sosionom og aktivitør. Disse har kompetanse i forhold til rehabilitering av pasienter med kols.

Ringen ivaretar pasienter med tilleggsproblematikk innen rus/psykiatri med våre fagpersoner i tverrfaglige team som er utdannet innen kognitiv terapi. Denne behandlingsmetoden er godt dokumentert i forhold til mestring av rus og psykiske problemer.

Ringen har i tillegg til dette samarbeidsavtale med en psykolog som deltar i det tverrfaglige teamet og som har erfaring med konsultasjon, rådgivning, veiledning, utredning og behandling av psykiske plager og lidelser.

Vår psykiatriske sykepleier har kompetanse fra allmennpsykiatrien, samt erfaring fra krise- og mestringsarbeid og er i tillegg videreutdannet innen kognitiv terapi.

 

Lokasjon

Ringen ligger i Moelv som har en sentralbeliggenhet midt i Mjøsområdet med enkel tilgang til E6 og jernbane, samt nærhet til Gardermoen og Oslo.

Avstanden fra Oslo er 160 km, fra Hamar 35 km, fra Lillehammer 30 km og fra Gjøvik 25 km.

 

Varighet

Anslagsvis forventet oppholdslengde for målgruppen
3 uker

 

Eventuelle tilleggsmerknader