Menu

Kreftrehabilitering

Ringen har et godt tverrfaglig rehabiliteringstilbud til pasienter som er under behandling, er ferdigbehandlet og/eller lever med en kreftsykdom. Tilbudet er utarbeidet i samarbeid med Kreftforeningen.

TLF KREFTTEAM: 62 33 45 12

Rehabiliteringstilbudet ved Ringen har en normal varighet på 3 uker, hvor hensikten er å trene seg opp til å bli bedre rustet til å håndtere hverdagen. Du skal ha målssamtale og evaluering med ditt nærteam. Det er viktig at vi sammen finner mål som er viktige for deg for oppholdet og justerer kursen underveis ved behov.

 

 

 

 

Vi tilbyr døgnrehabilitering som eventuelt kan forlenges eller fortsettes som dagtilbud. Dagtilbudet varer i 5 timer pr dag, 2-3 ganger i uken over 4 uker. Det er også mulighet søke direkte til dagtilbudet. Vi har også reopphold på 1 uke etter 3 mnd for de som har vært på gruppeopphold.

Du som pasient blir ønsket velkommen av vårt tverrfaglige team. Ringens tverrfaglige team består av lege, onkolog, kreftsykepleier, syke-og hjelpepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeut, ernæringsfysiolog, sosionom, idrettspedagog og psykisk helseteam. På bakgrunn av kartlegging vil nærteamet sammen med pasienten sette opp en individuell rehabiliteringsplan som følger pasienten gjennom hele oppholdet på Ringen. Her vil mål og tiltak for oppholdet skrives ned og dette danner grunnlaget for pasientens rehabilitering.

Tilbudet gjelder pasienter som både kommer fra primærhelsetjensesten og spesialisthelsetjensesten. Målgruppen er unge voksne (18-30) og voksne over 30 år.

 

Mål med oppholdet

Mestring står sentralt i rehabiliteringen av mennesker med senskader etter kreftbehandling. «Livslyst- når det røyner» på er et mestringskurs utarbeidet av Kreftforeningen som våre behandlere er kurset til å gjennomføre. Sentrale tema rundt bevisstgjøring og endring av tanker eller adferd og hvordan disse virker inn på våre følelser er sentale tema vi forsøker å gi gode verktøy til å håndtere.

 

 

 

Gruppopphold: Innholdet er rettet mot restitusjon, trening (i vann og på land), energiøkonomisering, avspenning og ernæring. Gruppesamtaler og undevisning har fokus på teknikker for å håndtere der du er i livet, best mulig.

Individuelt opphold: Her får du eget individuelt opplegg. I tillegg inviteres du til aktiviteter og undervisning for din diagnosegruppe der det er hensiktsmessig.

Dagopphold: Du som er på dagopphold har ditt individuelle opplegg, men vil få mulighet til å være med på felles aktiviteter og undervisninger.

 

 

Felles for både dag, døgn og grupper

Medisinske behandlingsmetoder vil bestå av blant annet oppfølging av blodprøver og vurdering av ernæringsstatus. Fysikalske behandlingsmetoder har som mål å bidra til å forebygge, støtte, styrke, lindre samt gjenoppbygge tapte fysiske og psykiske funksjoner. Fokus er å støtte pasienten i arbeidet med å mestre eget liv etter endringer som følge av sykdom. Dette kan være igjennom:

  • Veiledning
  • Informasjon
  • Energiøkonomisering
  • Egenmestring

Lymfødembehandling er et tilbud for de kreftpasientene som har behov (øvelser, hudpleie,lymfedrenasje og bandasjering). Dette vil foregå i samarbeid med hjemkommunen, slik at allerede etablerte rutinere eller nyoppstartede kan videreføres.

Sentralt for oppholdet vil det også være likemannsarbeid, sosiale aktiviteter, uterehabilitering, aktiviteter, turer tilpasset aktivitetsnivå og funksjon.

 

Henvisning

Via sykehus/ spesialist til Ringen

Via Fastlege til RKE- Sunnaas HF

 

 

 

 

Individueller plasser

Rullerende inntak for alle individuelle dag, døgn og kartleggingsplasser.

Gruppeinntak

Rullerende hver 3 uke. Ankomst og avreise onsdag.

Kontakt oss om du har spørsmål: 62 33 45 00 / 62 33 45 12

  Onsdager   
Ytlese Kreft 2018 Reopphold
Gr.Nr. Ankomst Avreise 
1 10.jan 31.jan 23/5 – 30/5
2 31.jan 21.feb
3 21.feb 14.mar 11/7 – 18/7
4* 14.mar 11.apr
5 11.apr 02.mai 8/8 – 15/8
6 02.mai 23.mai
7 30.mai 20.jun 17/10-24/10
8 20.jun 11.jul
9 18.jul 08.aug 14/11-21/11
10 15.aug 05.sep
11 05.sep 26.sep 12/12-19/12
12 26.sep 17.okt
13 24.okt 14.nov 2019
14 21.nov 12.des
15* 19.des 09.jan 2019
* + 1 uke
Reopphold   Reankomst Reavreise
1 g11/g12-2017 03.jan 10.jan
2 g13/g14-2017 07.mar 14.mar
3 g1/g2-2018 23.mai 30.mai
4 g3/g4-2018 11.jul 18.jul
5 g5/g6-2018 08.aug 15.aug
6 g7/g8-2018 17.okt 24.okt
7 g9/g10-2018 14.nov 21.nov
8 g11/g12-2018 12.des 19.des